Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dnia 30-11-2012 godz. 15:29:23

Poprawka 9

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20