Narzędzia:

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dnia 30-11-2012 godz. 15:28:41

Poprawka 1, 8

Za: 75 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24