Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

Dnia 04-06-2020 godz. 00:07:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5