Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 04-06-2020 godz. 00:00:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4