Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-06-2020 godz. 23:59:00

Poprawka 6

Za: 49 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4