Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-06-2020 godz. 23:58:30

Poprawka 5

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5