Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-06-2020 godz. 23:56:40

Poprawka 1, 3

Za: 47 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5