Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dnia 06-05-2020 godz. 22:53:52

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1