Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 03:09:22

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24