Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 03:00:20

Poprawka 69

Za: 45 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 24