Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 02:45:30

Poprawka 31

Za: 48 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24