Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 02:42:49

Poprawka 24

Za: 46 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24