Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 31-03-2020 godz. 02:27:37

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 10 Przeciw: 66 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24