Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 17-01-2020 godz. 20:18:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1