Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 17-01-2020 godz. 20:25:22

Poprawka 11

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1