Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dnia 17-01-2020 godz. 20:24:23

Poprawka 1, 4, 5, 7, 9

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1