Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 02-08-2019 godz. 15:09:41

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11