Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:08:25

Poprawka 17

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15