Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:07:34

Poprawka 14

Za: 79 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 14