Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:07:12

Poprawka 13

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13