Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:06:48

Poprawka 11

Za: 77 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13