Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:06:28

Poprawka 9

Za: 81 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13