Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:04:06

Poprawka 2

Za: 23 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15