Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:03:48

Poprawka 1

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17