Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:10:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 13