Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:09:53

Poprawka 21

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 13