Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:08:43

Poprawka 18

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16