Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

Dnia 28-05-2019 godz. 17:35:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10