Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Dnia 26-02-2019 godz. 22:14:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15