Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-12-2018 godz. 11:55:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 13