Narzędzia:

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Dnia 26-10-2018 godz. 18:03:05

Poprawka 4

Za: 72 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27