Narzędzia:

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Dnia 26-10-2018 godz. 18:02:36

Poprawka 2

Za: 70 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 30