Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Dnia 16-04-2018 godz. 17:46:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 52 48 1 3 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 23 0 23 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 6 1 0 1 0 5