Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Dnia 15-12-2017 godz. 21:24:49

Poprawka 2

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 58 58 0 0 6
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 31 24 24 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 5 4 4 0 0 1