Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw

Dnia 15-07-2017 godz. 02:15:05

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 53 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 57 53 4 0 7
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 0 27 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1