Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dnia 14-06-2012 godz. 17:53:55

Poprawka 1, 2, 6, 10

Za: 33 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7