Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dnia 14-06-2012 godz. 17:56:46

Poprawka 9

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9