Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Dnia 14-06-2012 godz. 17:54:42

Poprawka 3, 4

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7