Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

Dnia 04-11-2016 godz. 20:28:35

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 11 Wstrzymało się: 20 Nie głosowało: 15
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 54 53 0 1 9
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 1 10 17 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 3 0 1 2 0
1 0 0 0 0 1