Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dnia 29-06-2016 godz. 20:50:12

Poprawka 1

Za: 28 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 63 53 4 45 4 10
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 22 22 0 0 11
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1
1 0 0 0 0 1