Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:12:33

Poprawka 16

Za: 27 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15