Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:12:07

Poprawka 15

Za: 29 Przeciw: 55 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15