Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

Dnia 20-04-2016 godz. 21:11:20

Poprawka 13

Za: 28 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 15