Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Dnia 10-03-2016 godz. 12:13:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10