Narzędzia:

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Dnia 30-01-2016 godz. 15:04:32

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 62 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14