Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2015 godz. 12:46:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12