Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Dnia 01-10-2015 godz. 16:41:55

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25