Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:39:10

Poprawka 1, 2

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24