Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, sporządzonej w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Dnia 07-08-2015 godz. 13:07:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 78 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19