Narzędzia:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Dnia 04-08-2015 godz. 14:58:16

Poprawka 13

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 26